Donkey Hire -  Donkey Derby - Donkey Rides - Donkey Drives - Donkeys For Sale!

Donkey Gallery...

   
donkey in show
donkeys performing christmas donkeys by church
donkey pulling father christmas donkey pulling father christmas with gifts

Contact Us!

Stonehill Donkeys, Cockshutt, near Ellesmere Shropshire SY12 0JL

Telephone: 01939 270432

Mobile: 07970 695566

Email: enquiries@donkeyhire.co.uk

Donkeys for sale Donkey Rides Fetes Fundays Show event  Fund-raising Donkey Roadshows Sideshows Donkeys for film Donkeys for TV Children's Parties Donkeys for hire Donkeys for visits Donkeys to ride Donkeys to drive Donkeys to lead Donkeys to pet Cuddly foals to OAPs! Donkey Derby's Donkeys for all Hire a Donkey